Portal TOL Technology On-Line
Technology On-Line


esta página em Português

- Portal TOL recommends : Organizations destined to Solidarity, Charity, Donations

Support Doctors Without Borders

Meta-Search TOL [e-Books, source-codes, websites, etc]:
tutorials, softwares, games, videos, projects, articles, categories, links (blogs, news, patents, books, images)*
Chrome Internet Explorer FireFox Printer e-Mail

Article: Informations about Csernoch János


Use License : GNU Free Documentation License

Advertisement(s)

Csernoch János

Csernoch János (Ján Černoch/Jan Czernoch; Szakolca, 1852. június 18.Esztergom, 1927. július 25.) esztergomi érsek, bíboroshercegprímás.

ÉleteSzármazása

Ján Černoch Szakolca (ma Skalica, Szlovákia) községben született nagyon szegény és vallásos szlovák parasztcsaládban. Már kisfiúként egyre több időt töltött a szlovák-magyar-német Szakolca 12. században épült Szent György katolikus templomában, ahol igen mélyen élte át a szentmisék és a Mária- litániák, az esküvők, a keresztelők és más liturgikus események légkörét. A helyi plébános nagyon gyorsan felfigyelt rá és rábeszélte arra, hogy ministráljon. Csak ekkor jött rá arra, hogy egy igen tehetséges és mélyen istenfélő fiúval van dolga, aki nemcsak az anyanyelvén, szlovákul, de magyarul, csehül és németül is folyékonyan beszél, amikor közelebbről is megismerte. Ez egyébként nem csoda, mert a községben a szlovák többség mellett, akkoriban mintegy 500 magyar és körülbelül 300 német is élt. Csernoch János minden nyelven jellegzetes szlovák akcentussal beszélt, ez élete végéig nem változott. Időközben újabb nyelveket sajátított el, így többek között beszélt olaszul, lengyelül, románul, ruszinul, ukránul, franciául és spanyolul is.

Általános iskolai tanulmányai

Csernoch bíboros-hercegprímás gyermekkora idején Szakolcán még alig 5000 személy élt. Ennek ellenére a nagyközség egy igazi kisváros benyomását keltette. A nagyközség valamennyi lakosa mélyen vallásos volt. Nem véletlenül: a Szent György-templom mellett, egy csodálatos 14. századi plébániatemplom, egy karmelita templom és egy 18. századi ferences-rendi templom található. Mivel Szakolcán akkoriban még nem volt gimnázium, a plébános Csernoch Jánost az egyik plébános ismerőséhez Pozsonyba küldte, ahol elvégezhette a gimnáziumot. Itt az akkori esztergomi érsek, Simor János bíboros-hercegprímás látogatása során született meg a döntés arról, hogy ezt a tehetséges falusi gyereket még tovább kell küldeni tanulni filozófiai-teológiai egyetemi tanulmányokra a monarchia fővárosába, Bécsbe.

Teológiai tanulmányai Bécsben és Rómában

Csernoch János bécsi teológiai tanulmányait 1874. november 18-án fejezte be, és a teológia doktoraként Simor János esztergomi érsektől, bíboros-hercegprímástól nyert papi felszentelést. Simor bíboros nem véletlenül e célból személyesen jött el Bécsbe. Ennek elsődleges oka az volt, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia területén akkoriban alapelv volt, hogy a nemzetiségi kisebbségek lakta területeken, lelkészi, áldozópapi, plébánosi, esperesi, vagy püspöki kinevezést kötelezően olyan papoknak kell adni, akik folyékonyan beszélik az adott kisebbség nyelvét. És Csernoch János kiváló jelölt volt egy ilyen plébánosnak hiszen már akkor jó néhány kisebbség nyelvét ismerte.De az egyetem rektora másként döntött, és erről meggyőzte a hercegprímást. Szerinte Csernoch János egy olyan személyiség, aki kiválóan megfelel egy kisebbségi erdélyi vagy felvidéki, esetleg vajdasági vagy kárpátaljai városba püspöknek. Így aztán ahelyett, hogy hazautazott volna, Bécsből az útja Rómába vezetett, ahol további egyetemi tanulmányokat végezhetett könyvtárosi, levéltárosi és kánonjogi szakon. Csak 1888-ban tudta elfoglalni az első plébánosi hivatalt:a három nemzetiségű Radosócz (Radošovce/Radoschotz) nagyközségben, ahonnan még ugyan abban az évben Esztergomba hívták.

Levéltáros, könyvtáros, kanonok és országgyűlési képviselő

Először a Hercegprímási Palotában könyvtáros és levéltáros volt, dr. Lőrintzy Rezső mellett műtéteknél segédkezett a Csillag utcai kórházban.www.ekor-lap.hu/egeszsegugy/2009/esztergom-kozegeszsegugye-a-dualizmus-koraban-4 1890-ben kanonok, majd tíz évvel később, 1901-ben a Katolikus Néppárt jelöltjeként országgyűlési képviselő lett a szakolcai kerületből. Az 1905-ös és az 1906-os választásokon is bejutott. Mandátumát az 1910-es választásokig tartotta meg, mikoris egyházi méltóságából kifolyólag meghívást nyert a felsőházba. Mindenkire lenyűgőzően hatott a kimagasló intelligenciája és példátlan mértékű nyelvtudása. 1908–ban püspöki felszentelést nyert és Szegeden átvette a csanádi püspökség vezetését. Már három év múlva – 1911-ben kalocsai érsek lett. Nagy-Magyarország utolsó hercegprímásának sírhelye és halotti maszkja az esztergomi főszékesegyház altemplomában]]

Magyarország hercegprímása és bíboros

Miután Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás lemondott, 1913-ban X. Piusz pápa Csernoch János kalocsai érseket nevezte ki esztergomi érsekké, majd közvetlenül halála előtt bíborossá. Az új bíboros egy évvel később részt vett az új pápa, XV. Benedek konklávéjában, majd később XI. Piusz konklávéjában is. Csernoch János bíboros-hercegprímás a Magyar Országgyűlés felsőházi tagjaként mindenben messzemenően támogatta a kormány politikáját, tehát mind a Balkán felé irányuló hódításokat, mind az első világháborúban való részvételt.Amikor 1919. március 21-én Magyarországon kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot, Csernoch hercegprímás részt vett a Horthy Miklós vezette szegedi ellenforradalmi összeesküvésben, melynek eredményeképpen a Tanácsköztársaságot az antant politikai és a román hadsereg katonai segítségével megdöntötték, Horthy Miklós tengernagyot a Magyar Királyság kormányzójává választották. Ennek nyomán az országgyűlés kimondta a Habsburg–Lotaringiai-ház trónfosztását. Magyarország, amely már 1918. október végén kikiáltotta függetlenségét, 1920-ban önálló királysággá vált, de király nélkül. Az uralkodó feladatkörét Horthy kormányzó látta el. Később Csernoch János hercegprímás a legitimisták egyik vezéregyénisége lett, akik megkísérelték visszaszerezni a királyi trónt a Habsburg–Lotaringiai-házból származó IV. Károly király részére.Csernoch János hercegprímás 1927. július 25-én hunyt el Esztergomban. A főszékesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.

Főbb művei


* A halottégetésről, Esztergom, 1887.
* A lelkierő a nemzetek igazi ereje, Budapest, 1910.
* Krisztus keresztje a háború keresztje, Budapest, 1915.
* Egyház és háború, Budapest, 1915.
* Magyarország újjáépítésének kérdéséhez, Budapest, 1924.

Források


* Balázs Béla: A klerikális reakció tevékenysége a fehérterror idején, Századok, Budapest, 1950.
* Balázs Béla (szerk.): A klerikális reakció a Horthy-fasizmus támasza, Budapest, 1953.
* Galántai József: Egyház és politika 1890-1918, Budapest, 1960.
* Orbán Sándor: Az esztergomi érsekség a proletárdiktatúra ellen és az ellenforradalom felülkerekedéséért 1919-ben – A Tanácsköztársaság napjai Esztergomban, Budapest, 1960.
*
Életrajza az 1927-1931-es országgyűlés almanachjában
Kategória: Szakolcaiak
Kategória: Esztergomi érsekek
Kategória: Esztergomi kanonokok
Kategória: Kalocsai érsekek
Kategória: Csanádi püspökök
Kategória: Magyar bíborosok
Kategória: MTA-tagok
Kategória: Magyar könyvtárosok
Kategória: Magyar levéltárosok
Kategória: Katolikus Néppárt-tagok
Kategória: Országgyűlési képviselők (Katolikus Néppárt)
Kategória: Országgyűlési képviselők (1901–1905)
Kategória: Országgyűlési képviselők (1905–1906)
Kategória: Országgyűlési képviselők (1906–1910)
Kategória: 1852-ben született személyek
Kategória: 1927-ben elhunyt személyek

  Text without tables, images or media files
 ¬ language: hu
 ¬ database utilized: 2014/01

  Print "Csernoch János"
   Generate PDF file

Help to keep the Wikipedia, donations start with only $ 5 . . .

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.  

Edit this article / automated translation
Articles starting with the char C :
[PT] [EO] [ES] [FR] [IT] [DE] [NL] [PL] [SV] [JA] [ZH] [RU] [NO] [FI] [DA] [CA] [UK] [CS] [HU] [RO]
[KO] [TR] [VI] [ID] [AR] [FA] [SR] [LT] [SK] [HE] [MS] [BG] [SL] [EU] [HR] [HI] [ET] [LA] [VO] [EN] <

Search videos of Csernoch János *

- River Plate-Quilmes 2010 szep 26

* Powered by Youtube - safe search in .US

Related Websites with Csernoch János *

 Keywords/tags :   Csernoch   János  
Your address in the Internet - IP:

© Portal T.O.L. Technology On-Line powered by TOL framework

[ Tutorial On-Line completed 15 years and changed the name to Technology On-Line ]
Portal-TOL.net Technology On-Line Portal.TOL.pro.br